Stubb-Lisamons naturreservat

Visa karta

Stubb-Lisamons naturreservat är beläget i en svag nordvästsluttning. Området består i den nordvästra delen av en grandominerad naturskog med träd i olika ålder. I den södra och östra delen finns en äldre brandpräglad tallskog i bitvis bergig terräng.

Syftet med reservatet är att bevara en skog som har mycket av de naturskogsstrukturer, som döda stående och liggande träd, som saknas i dagens produktionsskogar. Avsikten är låta den naturliga skogsdynamiken verka fritt och därmed gynna de organismer som är beroende av den.

Show more